تصویر ثابت

روش های ترمیم بتن
1- هدف :
هدف از این فرآیند، تشریح روش اجرای ترمیم سطوح بتنی می باشد که شامل کلیات، انواع ترک و خرابی ها در سطوح بتنی، علل، علاج بخشی، مراحل اجرا، تجهیزات، مصالح و مشخصات فنی مربوطه می باشد.. انواع آسیب و ترک ها در سطوح بتنی که در این فرآیند تحت کنترل قرارگرفته اند عبارتند از:
- حبابهای هوای سطحی
- کرموشدگی 
- پله شدگی 
- ترک خوردگی
2- دامنه کاربرد :
دامنه کاربرد این مدرک ، پروژه زیر مجموعه مهندسی و ساخت بوده و کلیه نیاز عملیات کنترل و بازرسی کیفی و فنی ترمیم بتن را شامل میشود .
هدف از این فرآیند، تشریح روش اجرای ترمیم سطوح بتنی می باشد که شامل کلیات، انواع ترک و خرابی ها در سطوح بتنی، علل، علاج بخشی، مراحل اجرا، تجهیزات، مصالح و مشخصات فنی مربوطه می باشد.. انواع آسیب و ترک ها در سطوح بتنی که در این فرآیند تحت کنترل قرارگرفته اند عبارتند از:
 حبابهای هوای سطحی
a) با عمق کمتر از 5 میلیمتر و سطح حباب تا 10 سانتیمتر مربع.
b) با عمق کمتر از 5 میلیمتر و سطح حباب بیش از 10 سانتیمتر مربع.
c) با عمق بیش از 5 و کمتر از 10 میلیمتر.
d) با عمق بیش از 10 میلیمتر و سطح هر حباب تا 25 سانتیمترمربع.
e) با عمق حباب بیش از 10 میلیمتر و سطح هر حباب بیش از 25 سانتیمتر مربع.
کرموشدگی:
با عمق کرموشدگی تا 10 میلیمتر.
با عمق کرموشدگی بیش از 10 میلیمتر (وکمتر از 100 میلیمتر برای کف و 50 میلیمتر برای دیوار) و سطح کرموشدگی کمتر از 500 سانتیمتر مربع.
با عمق کرموشدگی بیش از 10 میلیمتر (وکمتر از 100 میلیمتر برای کف و 50 میلیمتر برای دیوار) و سطح کرموشدگی بیش از 500 سانتیمتر مربع.
با عمق ترمیم بیش از 100 میلیمتر برای کف و بیش از 50 میلیمتر برای دیواره.

پله شدگی 
- در مسیر جریان تندآب و یا محل تحت سایش بالا 
- در مکان خشک و یا عدم وجود جریان تندآب و یا محل تحت محل تحت سایش بالا

ترک خوردگی
الف- عمق نفوذ ترک کمتر از حداکثر اندازه سنگدانه پشت شبکه آرماتور (d ≤ M.S.A)
1-محل ترمیم در مسیر جریان آب قرار ندارد
2-در مسیر جریان آب قرار دارد
• 2-1-جریان آب با سرعت کمتر از 5 متر بر ثانیه
• 2-2-در محل خشک و یا در محلهای با جریان آب با سرعت کمتر از 5 میر بر ثانیه
ب- عمق نفوذ ترک بیش از حداکثر اندازه سنگدانه پشت شبکه آرماتور (d > M.S.A)
مرحله نخست : ترمیم ترک با استفاده از تزریق
مرحله دوم : ترمیم سطحی ترک

دستورالعمل اصلاح آسیبهای عمده در بتن

5.1- حبابهای هوای سطحی
حبابهای سطحی به دو گروه کلی با عمق کمتر از 5 میلیمتر و با عمق بیش از 5 میلیمتر تقسیم گردیده است.
الف-مناطق حباب دار با عمق کمتر از 5 میلیمتر.
در این حالت در صورتیکه سطح حباب کمتر از 10 سانتیمتر مربع باشد نیاز به هیچگونه ترمیمی وجود ندارد.
در حالتی که سطح حباب از 10 سانتیمتر مربع بیشتر باشد بدون استفاده از آستر با استفاده از ملات پر کننده ماسه و سیمان حاوی لاتکس اقدام به تعمیر بتن میگردد (ترمیم نوع 1). مشخصات ملات پرکننده فوق الذکر در ادامه آمده است.
ب-مناطق حباب دار با عمق بیش از 5 و کمتر از 10 میلیمتر. (ترمیم نوع 2)
این آسیب دیدگیها از نوع آسیبهای سطحی بوده و استفاده از ملات پرکننده همراه با یک لایه آستر چسباننده پایه سیمانی مورد استفاده میباشد. 
جهت ایجاد باند چسباننده بین بتن جدید و قدیم لازم است از ملات پرکننده سیمانی همراه با مواد لاتکسی که طرح اختلاط آن به شرح ذیل است استفاده شود.

http://arshehkaran.com/files/workshop/tarmim/1.jpg
 
ذکر این نکته ضروری است که مقدار وزنی در محاسبات بالا منظور می شود. 
ابتدا لاتکس و آب با نسبت های ذکر شده با هم مخلوط می شوند. سپس سیمان نیز اضافه شده و مخلوط به دست آمده به مدت 2 دقیقه هم زده می شود .دوغاب تهیه شده با استفاده از برس نقاشی برروی سطح مالیده شده به طوری که تمام خلل و فرج سطح پر شود. قبل از به کار بردن باند چسباننده باید سطح بتن را مرطوب کرد و حداکثر ضخامت ملات کشیده شده برابر 2 میلی متر است.

ملات پر کننده سیمان لاتکسی:
پس از اجرا باند چسباننده می باید سطح آسیب دیده را با ملات پر کرد. ملات پر کننده سیمان لاتکسی شامل اختلاط ماسه و سیمان و آب با افزودنی کاهش دهنده پتانسیل افت ملات (لاتکس) با نسبتهای اختلاط عکس بعد میباشد:

http://arshehkaran.com/files/workshop/tarmim/2.jpg
ملات پر کننده سیمان لاتکسی:
پس از اجرا باند چسباننده می باید سطح آسیب دیده را با ملات پر کرد. ملات پر کننده سیمان لاتکسی شامل اختلاط ماسه و سیمان و آب با افزودنی کاهش دهنده پتانسیل افت ملات (لاتکس) با نسبتهای اختلاط عکس بعد میباشد:
 

http://arshehkaran.com/files/workshop/tarmim/4.jpg

ادامه ی مطلب ... نوشته شده توسط : arshekaran در دوشنبه 11 خرداد 1394
سایر صفحات:

www.arshehkaran.com کپی برداری از مطالب سایت تنها با ذکر منبع و آدرس سایت امکان پذیر است.
SEO Reports for arshehkaran.com