محاسبه و روابط سقف عرشه فولادی در برابر زلزله

نوشته شده توسط:گروه صنعتی عرشه کاران مجری سقف عرشه فولادی | ۰ دیدگاه
مطابق مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دهم صفحه ۱۲۶ که چنین میگوید : ت) انتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی ت-۱) نواحی لنگر خمشی مثبت ۱. مقاومت برش افقی مورد نیاز : برای عملکرد مختلط کامل، برش افقی مورد نیاز باید به شرح زیر برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالتهای حدی خردشدگی بتن و تسلیم کش...