فوت و فن نحوه اجرای اصولی و صحیح گلمیخ

فوت و فن نحوه اجرای اصولی و صحیح گلمیخ

روشهای شناسایی مرغوبیت گلمیخ در عرشه فولادی

روشهای شناسایی مرغوبیت گلمیخ در عرشه فولادی

مراحل انجام عمل استادولدینگ ( جوش گلمیخ )

مراحل انجام عمل استادولدینگ ( جوش گلمیخ )

ضوابط جوشکاری گل میخ عرشه فولادی در مبحث دهم

ضوابط جوشکاری گل میخ عرشه فولادی در مبحث دهم

مشکلات برق سه فاز و دیزل ژنراتور در اجرای سقف عرشه فولادی

مشکلات برق سه فاز و دیزل ژنراتور در اجرای سقف عرشه فولادی

گلمیخ و فرایند جوش به روش قوس الکتریکی

گلمیخ و فرایند جوش به روش قوس الکتریکی

Top