دیتایلهای جدید سقف عرشه فولادی

 

یکی از ابهاماتی که در چند سال اخیر دلیل مجادله و بحث بین محاسبان و طراحان سقفهای عرشه فولادی بوده است وجود گسستگی در بتن مسلح در سقف عرشه فولادی می باشد بدین شکل که مطابق دیتایل زیر :

 

بتن موجود در قسمت مقعر عرشه فولادی هیچگونه ارتباطی با بتن مسلح سطح یکپارچه فوقانی ندارد ، و به اعتقاد برخی طراحان که ما نیز آنرا منطقی و محق میدانیم بتن موجود در قسمت مقعر و کاسی شکل عرشه فولادی به دلیل عدم وجود میلگرد ارتباطی با سطح فوقانی و عدم وجود المان کششی جز ایجاد بار مرده اضافی به میزان تقریبی 90 کیلوگرم در متر مربع هیچگونه نقش موثری در دال بتن نداشته و تنها بتن مسلح به ارتفاع 5 سانتی متر در ناحیه فوقانی سطح ورق متال دک را میتوان یک دال بتن موثر در این نوع سقف تلقی کرد .

به منظور رفع این اشکال عمده  طی بررسی  و تحلیل و مدل سازی اقدام به تهیه دیتایل جدیدی گردیده که در شکل زیر ملاحظه میفرمایید :

در این دیتایل به کمک تعدادی سنجاقی V شکل به فواصل 20 سانتی متر  و درگیر کردن این میلگرد با میلگرد حرارتی سطح فوقانی دال بتنی یکپارچه و موثری ایجاد گردیده که  به کمک این المان جدید اکنون میتوان ارتفاع موثر دال بتن را 12 سانتی متر تلقی کرد 

 

 

Top