روش تهیه نقشه شاپ دارئینگ

تهیه نقشه شاپ درائینگ برای سقفهای عرشه فولادی

شاپ درائینگ که معنای تحت الفظی آن نقشه کارگاهی میشود ، به نقشه ای اطلاق میگردد که در آن طول و جهت و تعداد ورقهای عرشه فولادی در هر سقف مشخص بوده و بر مبنای آن امکان نگارش لیستوفر ورقها فراهم می گردد و همچنین مجری اجرا بر مبنای این نقشه متوجه خواهد شد که هر ورق برای کدام قسمت سقف در نظر گرفته شده است .

در زمان ترسیم نقشه شاپ دارئینگ رعایت و آگاهی از موارد زیر الزامی است :
1- در صورتیکه پروژه دارای نقشه سازه میباشد حتماً این نقشه با وضعیت موجود از نظر آکس و فواصل ستونها ، جهت تیرهای فرعی و همچنین محل راه پله و سایر بازشوها و آسانسور منطبق و اصلاح گردد ، به هر روی ملاک عمل وضع موجود می باشد .
2- در دهانه هایی که تیر اریب دارند و به صورت ذوزنقه ای می باشند شاپ به گونه ای در نظر گرفته شود که کمترین پرت و دورریز ورق ایجاد گردد ( به تصویر توجه نمایید ) .
3- محل وصله و اورلب ورق های عرشه فولادی بر روی تیرهای اصلی است پس توجه داشته باشید ورقها را به صورت یک تکه و از تیر به تیر اصلی در نظر بگیرید .
4- طول حداکثر ورقهای عرشه فولادی برای حمل 11/80 متر می باشد . یعنی حداکثر طولی که یک تریلی مجاز به حمل آن است ، پس به این نکته در طراحی توجه نمایید .
5- سعی شود وزن هر بندیل حداکثر 1500 کیلوگرم باشد چون ممکن است در زمان بالاگذاری برای شما تولید زحمت نماید .
6- بهتر است سطح طبقات زون بندی گردد یعنی به چند ناحیه تقسیم گردد تا هم برای بالاگذاری ورق و هم برای اپراتور تقسیم ورقها با سرعت و بدون خطا صورت گیرد .
7- تاکیید گردد تولید کننده ورق عرشه فولادی حتماً بر روی بندیلها محل و طول و تعداد ورقها را قید نماید .
8- مطابق آئین نامه حداقل محل نشیمن برای ورق عرشه فولادی 5 سانتی متر می باشد ، به این موضوع توجه گردد .

 

 

Top