echo __("Tool to insert static images in the corners of the page")

روش تهیه نقشه شاپ دارئینگ

تهیه نقشه شاپ درائینگ برای سقفهای عرشه فولادی

شاپ درائینگ که معنای تحت الفظی آن نقشه کارگاهی میشود ، به نقشه ای اطلاق میگردد که در آن طول و جهت و تعداد ورقهای عرشه فولادی در هر سقف مشخص بوده و بر مبنای آن امکان نگارش لیستوفر ورقها فراهم می گردد و همچنین مجری اجرا بر مبنای این نقشه متوجه خواهد شد که هر ورق برای کدام قسمت سقف در نظر گرفته شده است .

در زمان ترسیم نقشه شاپ دارئینگ رعایت و آگاهی از موارد زیر الزامی است :
1- در صورتیکه پروژه دارای نقشه سازه میباشد حتماً این نقشه با وضعیت موجود از نظر آکس و فواصل ستونها ، جهت تیرهای فرعی و همچنین محل راه پله و سایر بازشوها و آسانسور منطبق و اصلاح گردد ، به هر روی ملاک عمل وضع موجود می باشد .
2- در دهانه هایی که تیر اریب دارند و به صورت ذوزنقه ای می باشند شاپ به گونه ای در نظر گرفته شود که کمترین پرت و دورریز ورق ایجاد گردد ( به تصویر توجه نمایید ) .
3- محل وصله و اورلب ورق های عرشه فولادی بر روی تیرهای اصلی است پس توجه داشته باشید ورقها را به صورت یک تکه و از تیر به تیر اصلی در نظر بگیرید .
4- طول حداکثر ورقهای عرشه فولادی برای حمل 11/80 متر می باشد . یعنی حداکثر طولی که یک تریلی مجاز به حمل آن است ، پس به این نکته در طراحی توجه نمایید .
5- سعی شود وزن هر بندیل حداکثر 1500 کیلوگرم باشد چون ممکن است در زمان بالاگذاری برای شما تولید زحمت نماید .
6- بهتر است سطح طبقات زون بندی گردد یعنی به چند ناحیه تقسیم گردد تا هم برای بالاگذاری ورق و هم برای اپراتور تقسیم ورقها با سرعت و بدون خطا صورت گیرد .
7- تاکیید گردد تولید کننده ورق عرشه فولادی حتماً بر روی بندیلها محل و طول و تعداد ورقها را قید نماید .
8- مطابق آئین نامه حداقل محل نشیمن برای ورق عرشه فولادی 5 سانتی متر می باشد ، به این موضوع توجه گردد .