آئین نامه ها و ضوابط اجرایی سقف عرشه فولادی

 

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مبحث ششم مقررات ملی ساختمان  تاییدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
     

 مبحث نهم مقررات ملیساختمان

 آئین نامه SDI  آئین نامه بتن ایران (آبا)
 

 

 

طراحی سقف های کامپوزیت عرشه فولادی ( متال دک Metal Deck ) منطبق با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می باشد .

سقف های کامپوزیت عرشه فولادی تایید شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن می باشد .

آئین نامه ها واستانداردهای مورد استفاده در سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی :

ACI , SDI , ASCE , AISC , AISI , BS 5950 , BS 4449 , EN 10326 , ASTM A 108 , ANSI AWS

 

قابل طراحی با استفاده از نرم افزار Etabs 

الزامات مبحث دهم  مقررات ملی ساختمان در مورد سقف های کامپوزیت عرشه فولادی :
•    حداکثر ارتفاع ذوزنقه ها برابر 75 میلیمتر باشد .
•    عرض متوسط کنگره های پر شده با بتن ، نباید کمتر از 50 میلیمتر باشد . 
•    دال بتنی باید به تیر یا شاهتیر فولادی با استفاده از گلمیخهای برشگیر با قطر 20 میلیمتر یا کمتر متصل شود . گلمیخ ها را می توان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا مستقیما به عضو فولادی جوش نمود . در هر حال گل میخ باید روی بال ذوب شود . 
•    حداقل ارتفاع گلمیخ بعد از نصب از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود ، که نباید کمتر از 40 میلیمتر باشد . 
•    ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از 50 میلیمتر کمتر باشد .
•    فواصل گلمیخ های برشگیر در امتداد تیر تکیه گاهی نباید از 900 میلیمتر تجاوز نماید .
•    برای مقابله با نیروی برکنش ، ورق ذوزنقه ای فولادی باید به تمام تیرها یا شاهتیرهای فولادی که به صورت مقطع مختلط طراحی می شوند ، در فواصلی نه بیشتر از 400 میلیمتر مهار شوند  این مهارها می توانند گلمیخهای برشگیر ، ترکیبی از گلمیخها و جوشهای نقطه ای و یا هر وسیله طرح شده توسط طراح باشد .

 

Top