گلمیخ و فرایند جوش به روش قوس الکتریکی

این نوشتار سعی دارد ضمن یادآوری استاندارد های تولید وجوشکاری گلمیخ های برشگیر با اقتباس از استانداردهای مربوطه وبا تکیه بر الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان وآیین نامه جوشکاری ساختمان ایران گامی در جهت اشاعه فرهنگ استفاده از قطعات استاندارد در صنعت ساختمان بردارد،امیداست باهمت دست اندرکاران صنعت ساختمان درجهت آگاهی دادن به ناظران،کارفرمایان ومجریان درخصوص استفاده ازمصالح استاندارد حافظ جان ومال مردم وحیثیت فنی جامعه مهندسی باشیم. گلمیخ های برشگیر ساختمانی ، استانداردها گلمیخ های برشگیر ساختمانی که در سازه های کامپوزیت بطورعام وسقفهای کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) بطورخاص استفاده میشود براساس استاندارد A.W.S- D1.1 که توسط American Welding Society تدوین شده است وهمچنین ISO-13918 بایستی جوشکاری وتولید شود. استاندارد تولید درخصوص روش تولید این محصولات جزئیات قابل تاملی را مطرح می کند 

 

استانداردهای ترکیبات آلیاژی ، مشخصات مکانیکی و مشخصات ابعادی گلمیخ

 

جدول مشخصات ابعادی گلمیخ 

نقش سرامیک و انواع سرامیک یا شعله پوش سرامیکی

در حال حاضر سه نوع سرامیک تولید می گردد :

1- سرامیک با دندانه درشت جهت اجرای گلمیخ روی ورق گالوانیزه عرشه فولادی 

2- سرامیک با دندانه ریز جهت اجرای گلمیخ به طور مستقیم روی تیر فلزی 

3- سرامیک نیم دندانه جهت اجرای گلمیخ روی سطوح راه پله و شیبدار جهت جلوگیری از فرار مواد مذاب 

 

جدول مشخصات ابعاد سرامیک ( شعله پوش سرامیکی )

 

تنظیمات تفنگ جوشکاری ( گان استاد ولدینگ )

 

1- تنظیم مکانیزه بالاکشنده گل میخ ( LIFT )

2- تنظیم مکانیزم پایین آورنده گلمیخ ( DAMPER )

3- تنظیمات بازه بیرون زدگی گل میخ از سرامیک ( PROTRUSION )

4- تنظیمات هم مرکزی قرارگیری گل میخ و سرامیک ( CENTERIC POSITION )

 

نمودار رویه فرذایند جوش گلمیخ 

تست مواد و متریال گلمیخ پیش از شروع فرایند تولید

 

 

1- آزمون بررسی یکنواختی محصول :

- آزمون عدم حضور عتاصر مخرب در ترکیبات آلیاژی 

- آزمون تطابق ابعادی ( تعداد اعلامی ISO13918 معادل 5 نمونه )

- آزمون مشخصات مکانیکی محصول  ( تعداد اعلامی ISO13918  معادل 3 نمونه )

2- شرایط فیزیکی محیط کار 

- تمیز کاری سطحی 

- ترکیبات شیمایی 

- شرایط انبارش سرامیک

- باز پخت سرامیک های مرطوب در دمای 600 درجه سانتی گراد ، به مدت 1 ساعت

- بررسی شرایط کامل نشیمن سرامیک بر قطعه کار

- بررسی شرایط هم مرکزی سرامیک و گلمیخ 

 

کنترل فرایند جوش گلمیخ 

آزمون شروع فرایند جوشکاری ( در حیطه تست مخرب جهت رسیدن به شرایط ایده آل اجرایی ) 

- آماده سازی قطعه کار نمونه مطابق با شرایط واقعی پروژه ( تمیزکاری سطحی و عدم حضور رنگ ، گرد و غبار ، خاک ، رطوبت ، روکشهای غیر جوش پذیر فلزی و غیر فلزی )

- جوش حداقل 10 نمونه گل میخ

- تست دیداری برای تمامی نمونه ها 

- تست خمش 60 درجه بر روی 5 نمونه ( تست مخرب برای بررسی تنظیمات )

- عکس ماکروگرافی از دو نمونه جوش شده متفاوت در برش عمودی مقطع 

 

ماکروگرافی و شناسایی صحت شرایط ریشه جوش 

آزمون روزانه شروع فرایند جوش کاری گلمیخ 

- در شروع هر شیفت 3 عدد گلمیخ جوشکاری گردد .

- تست دیداری برای تمامی نمونه های اجرا شده 

-  تست خمش 60 درجه بر روی 5 نمونه ( تست مخرب برای بررسی تنظیمات )

تست خمش 60 درجه گلمیخ 

 

در صورت عدم پاسخ گویی تست های گلمیخ ، راه کار اجرایی چیست ؟

 

ایرادات جوش گلمیخ و راه کاری پیشنهادی اصلاحی  

 

 

بازرسی جوش :

فرایند تست غیر مخرب جوش گلمیخ پس از اجرا :

- تست دیداری بر روی تمامی گل میخ های جوش داده شده .

- تست خمش 15 درجه بر روی جوش های غیر همسان با حلقه جوش نامناسب و ناقص .

- در صورت عدم پاسخگویی به تست جوش ، 3 عدد گل میخ قبل و بعد از نمونه تست می شود .

- اگر تنها یکی از نمونه ها در جوش پاسخگو نبود ، تست می بایست بر روی کل گل میخهای پنل انجام گردد .

 - فعالیتهای اصلاحی می بایست بر روی کلیه جوشهای معیوب صورت گیرد .

 - تست جوش مجدداً بر روی گلمیخ های جوش شده و یا اصلاح شده انجام گردد .

 - فرایند اصلاح میتواند به وسیله استاد ولدینگ در نقطه ای دیگر و یا به وسیله دستگاه اینورتر جوش و به کمک الکترود نمره 3 آون شده انجام گیرد .

 

WPS برای جوش گلمیخ به روش قوس الکتریکی

 

 WPQR ثبت ارزیابی کیفی فرآیند جوشکاری

مشکلات رایج سطح کشور

 

مشکلات ناشی از تامین برق

 

 مشکلات ناشی از شرایط آب و هوایی

مشکلات ناشی از شرایط سطحی کار

Top