جزئيات اتصال ديوار داخلي با بلوك پرين به زير سقف عرشه فوﻻدي در حالتي كه ديوار در راستاي عمود بر تير فرعي و در جهت گام ورق عرشه باشد

( معرفي عناصر سازه اي شامل ديوار، سقف عرشه فوﻻدي، ستون فلزي، تيرهاي اصلي و فرعي )

عرشه فولادی 1جزئيات اتصال ديوار داخلي با بلوك پرين به زير سقف عرشه فوﻻدي در حالتي كه ديوار در راستاي عمود بر تير فرعي و در جهت گام ورق عرشه باشد
( جزئيات اتصال ديوار و وادار به كف )

عرشه فولادی 2

جزئيات اتصال ديوار داخلي با بلوك پرين به زير سقف عرشه فوﻻدي در حالتي كه ديوار در راستاي عمود بر تير فرعي و در جهت گام ورق عرشه باشد
( جزئيات اتصال ديوار و وادار به ورق عرشه فوﻻدي )

عرشه 3


جزئيات اتصال ديوار داخلي با بلوك پرين به زير سقف عرشه فوﻻدي در حالتي كه ديوار در راستاي عمود بر تير فرعي و در جهت گام ورق عرشه باشد
( جزئيات اتصال ديوار و به ورق عرشه فوﻻدي )

عرشه فولادی 5جزئيات اتصال ديوار داخلي با بلوك پرين به زير سقف عرشه فوﻻدي در حالتي كه ديوار در راستاي عمود بر تير فرعي و در جهت گام ورق عرشه باشد
( جزئيات اتصال وادار به ورق عرشه فوﻻدي )

عرشه فولادی 6
با تشکر از دوست و همکار گرامی جناب آقای مهندس وحید کیانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 09121493760  مهندس کیانی تماس حاصل فرمایید  


 مراجعه نمایید .مطالب مرتبط: