اجرای دیوارهای داخلی و پیرامونی با استفاده از الیاف شیشه و حذف وال پست
اجرای دیوارهای داخلی و پیرامونی با استفاده از الیاف شیشه و حذف وال پست

اجرای دیوارهای داخلی و پیرامونی با استفاده از الیاف شیشه و حذف وال پست
اجرای دیوارهای داخلی و پیرامونی با استفاده از الیاف شیشه و حذف وال پست

در باره الیاف شیشه
یک روش مهار لرزهاي دیوارها مسلح کردن آن با شبکه الیاف میباشد، در صورت استفاده از الیاف شیشه یا کربن دیگر نیازی به استفاده از وال پست نمی باشد.
در این روش خمش دیوار، یک طرفه و در راستاي قائم میباشد بنابراین دیوار نیازي به وادار ندارد و محدودیتی در طول دیوار وجود ندارد. توجه شود که در این حالت در لبه هاي دیوار و کنار بازشوها باید بر روي دیوار از نوار شبکه الیاف استفاده نمود.
در این روش نوارهاي شبکه ساخته شده از الیاف کربن یا شیشه بر روي دیوار قرار داده شده و نازك کاري بر روي آن به صورت دستی پاشیده میشود. بعد از انجام لایه اول پاشش باید نبشی مهار خارج صفحه دیوار در بالا و پایین دیوار اجرا شده و لایه نهایی نازك کاري دیوار بر روي نبشی اجرا شود )توجه شود که نباید پاشش بر روي نبشی اجرا شود و از حرکت داخل صفحه دیوار جلوگیري نماید)
در صورت وجود حداقل 50 میلیمتر کفسازي که پایین دیوار در داخل آن قرار گیرد نیازي به اجراي نبشی پایینی نمی باشد. در این روش، درصورتیکه نازك کاري روي دیوار از جنس سیمان انتخاب شده باشد، الیاف شیشه مقاوم به قلیا AR-Glass با مقاومت تسلیم بیش از 1000 MPa مناسب بوده و در صورتیکه نازك کاري از جنس گچ منظور شده باشد، استفاده از الیاف شیشه E-Glass نیز با همان مقاومت تسلیم مجاز میباشد
در هر دو صورت، مقدار الیاف مورد نیاز با توجه به مشخصات آنها در حالت استفاده به صورت نواري حداقل 100 gr/m2 و در حالت استفاده به صورت سرتاسري 50 gr/m2 در هر سمت دیوار میباشد. از شبکه الیاف کربن با مقاومت تسلیم بیش از 3000 MPa نیز می توان به عنوان جایگزین الیاف شیشه استفاده نمود. این روش با توجه به حذف وادارها میتواند نسبت به سایر روشها از هزینه کمتري برخوردار بوده و براي ساختمانهاي موجود نیز قابل کاربرد میباشد.
شبکه الیاف یک ساختار شبکه اي متشکل از نخ هاي متعدد است که به یکدیگر متصل شده اند. شبکه الیاف میتواند داراي ساختار یک جهته یا دو جهته باشد. ساختار یک جهته به معناي این است که نخ ها در یک راستا از مقاومت کششی مناسبی برخوردار هستند اما در جهت دیگر مقاومت کمتري داشته و نخهاي ضعیف تر تنها براي اتصال وکنار هم نگه داشتن نخ هاي قوي تر استفاده شده اند؛ لذا در طراحی و کاربرد باید جهت قوي ملاك باربري باشد.
در مش دوطرفه در هر دو جهت نخ ها از مقاومت کششی بالایی برخوردار میباشند. فاصله بین چشمه ها یک نخ تا نخ مجاور در ساختار شبکه اي بنا به طراحی میتواند متفاوت باشد. اما این فاصله نباید از 5 میلیمتر کمتر باشد. همچنین حداکثر اندازه سنگدانه مورد استفاده در ملات، براي اتصال شبکه الیافی باید از نصف فاصله باز بین چشمه ها بیشتر نباشد. ژئوگریدهایی که ساختار شبکه اي پلیمري داشته و از نخ و الیاف تشکیل نشده اند وهمچنین پارچه الیافی که عموماً در ساختارهاي کامپوزیت FRP مورد استفاده قرار میگیرد، نباید به عنوان شبکه الیافی مورد استفاده قرار گیرند.
لازم به ذکر است الیاف شیشه مورد استفاده در محیط سیمانی حتماً باید از الیاف شیشه مقاوم به قلیا باشند، به علت اینکه در محیط سیمانی با (pH > 12/5)، الیاف شیشه تحت تأثیر قلیایی محیط پیرامون خود قرار میگیرند و کاهش مقاومت پیدا میکنند.
در نهایت فرآیند خوردگی در محلول قلیایی با گذشت زمان میتواند تا تخریب کامل شبکه ادامه پیدا کند و به این ترتیب طول عمر الیاف لایه تقویت کاهش مییابد.
کاهش مقدار قلیاي سیمان و ایجاد یک لایه سد محافظتی روي الیاف دربرابر اثرات شیمیایی محیط، هرچند راهکارهاي موثري در بهبود خوردگی الیاف شیشه میباشند اما کافی نیست و حتماً لازم است از الیاف شیشه مقاوم به قلیا استفاده نمود. الیاف شیشه مقاوم به قلیا باید داراي حداقل16درصد زیرکونیا (ZrO2) باشد .
تعیین سطح مقطع نخ، دانسیته، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته، تعیین درصد زیرکونیا درالیاف و آزمون مقاومت به قلیا از جمله آزمونهاي ضروري براي شناخت ویژگیهاي مش شیشه میباشند. تعیین سطح مقطع نخ، دانسیته، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته، تعیین درصد کربن یا گرفتن طیف مادون قرمز FTIR از نمونه از جمله آزمونهاي ضروري براي شناخت ویژگیهاي مش کربنی میباشند.

گواهینامه و نتایج آزمایشگاه
گوهینامه الیاف فایبرگلاس
نتایج آزمایشگاهی


رادمش


جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره تماس
09126937024

شهرام زرین کلاه
تماس بگیرد


مطالب مرتبط: