اپلیکیشن عرشه فولادی  :

قابلیتها :

1- سامانه آنلاین و به روز محاسبه قیمت و مقادیر تهیه و اجرای سقف عرشه فولادی در کمتر از 30 ثانیه 

2- سامانه محاسبات سازه ای اجزای سقف عرشه فولادی شامل تعیین ضخامت ورق ، تعیین گام ورق ، تعیین ضخامت و آرایش میلگرد ، تعیین نوع گلمیخ ، تعیین نوع بتن و تعیین نوع پروفیل و فواصل تیر فرعی

3- فرم تولید آنلاین لیست برش و تعداد ورقهای عرشه فولادی 

4- سامانه مقایسه به روز هزینه سقف عرشه فولادی نسبت به سایر سقفها 


اپلیکیشن عرشه فولادی

راهنمای دانلود:
نسخه اندروید 2.2 به بالا

مطالب مرتبط: