گروه صنعتی عرشه کاران تولید کننده و مجری سقفهای عرشه فولادی و کف سازی صنعتی
جدول فواصل و سایز تیرهای فرعی در سقفهای عرشه فولادی
طول تیر فرعی بار زنده فاصله حداکثری تیرهای فرعی از یکدیگر پروفیل تیرهای فرعی ضخامت ورق عرشه فولادی گام ( ارتفاع ) ورق عرشه فولادی شبکه میلگرد حرارتی
m kg/m2 m IPE/CPE mm mm  
3 < L < 4 400 2.50 IPE 140 0.7 75 or 65 8 @ 30
500 2.30 IPE 160 0.7 75 or 65 8 @ 30
600 2.00 IPE 180 0.8 75 8 @ 25
700 1.80 CPE 200 0.8 75 8 @ 20
4 < L < 5 400 2.50 IPE 160 0.8 75 or 65 8 @ 25
500 2.30 IPE 180 0.8 75 8 @ 25
600 2.00 IPE 200 0.9 75 8 @ 20
700 1.80 CPE 220 1.0 75 8 @ 20
5 < L < 6 400 2.50 CPE 180 0.8 75 10 @ 30
500 2.30 CPE 200 0.9 75 10 @ 25
600 2.00 CPE 220 1.0 75 10 @ 20
700 1.80 CPE 240 1.0 75 10 @ 15
6 < L < 7 400 2.50 CPE 200 0.9 75 10 @ 20
500 2.30 CPE 220 1.0 75 10 @ 15
600 2.00 CPE 240 1.0 75 12 @ 15
700 1.80 CPE 270 1.3 75 12 @ 15
این اعداد بر مبنای تجربه شرکت و بررسی و استخراج اطلاعات صدها نقشه اجرایی عرشه فولادی تنظیم گردیده اما تقریبی بوده و توصیه میگردد طراح بر اساس دیگر دیتاهای موجود نسبت به مدل سازی و طراحی اختصاصی سازه اقدام نماید و یا جهت طراحی اختصاصی با ما تماس بگیرید 

مطالب مرتبط: