مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
تاییدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
تاییدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مبحث دهم مقررات ملی ساختمانمبحث ششم مقررات ملی ساختمان تاییدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
 
آئین نامه SDI
آئین نامه SDI
 
آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با عرشه فولادی
آئین نامه بتن ایران (آبا)

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

 آئین نامه SDI آئین نامه بتن ایران (آبا)
 
ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 1
ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 1

 

ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 2
ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 2

 

طراحی سقف های کامپوزیت عرشه فولادی ( متال دک Metal Deck ) منطبق با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می باشد .

سقف های کامپوزیت عرشه فولادی تایید شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن می باشد .

آئین نامه ها واستانداردهای مورد استفاده در سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی :

ACI , SDI , ASCE , AISC , AISI , BS 5950 , BS 4449 , EN 10326 , ASTM A 108 , ANSI AWS

 

ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 3
ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 3

ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 4
ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 4

قابل طراحی با استفاده از نرم افزار Etabs 

الزامات مبحث دهم  مقررات ملی ساختمان در مورد سقف های کامپوزیت عرشه فولادی :
•    حداکثر ارتفاع ذوزنقه ها برابر 75 میلیمتر باشد .
•    عرض متوسط کنگره های پر شده با بتن ، نباید کمتر از 50 میلیمتر باشد . 
•    دال بتنی باید به تیر یا شاهتیر فولادی با استفاده از گلمیخهای برشگیر با قطر 20 میلیمتر یا کمتر متصل شود . گلمیخ ها را می توان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا مستقیما به عضو فولادی جوش نمود . در هر حال گل میخ باید روی بال ذوب شود . 
•    حداقل ارتفاع گلمیخ بعد از نصب از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود ، که نباید کمتر از 40 میلیمتر باشد . 
•    ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از 50 میلیمتر کمتر باشد .
•    فواصل گلمیخ های برشگیر در امتداد تیر تکیه گاهی نباید از 900 میلیمتر تجاوز نماید .

•    برای مقابله با نیروی برکنش ، ورق ذوزنقه ای فولادی باید به تمام تیرها یا شاهتیرهای فولادی که به صورت مقطع مختلط طراحی می شوند ، در فواصلی نه بیشتر از 400 میلیمتر مهار شوند  این مهارها می توانند گلمیخهای برشگیر ، ترکیبی از گلمیخها و جوشهای نقطه ای و یا هر وسیله طرح شده توسط طراح باشد .