نحوه اجرای فلاشینگ

جهت اجرای فلاشینگ بهتر است مطابق تصویر از ورق گالوانیزه 0/5 میلیمتر که به شکل U خم شده به ارتفاع 12/5 سانتی متر استفاده کرد :

1- در زمان اجرای ورق لیه پایین فلاشینگ به زیر ورق قرار گرفته و توسط میخکوب به روی تیر آهن فیکس می گردد .
2- سپس به وسیه تسمه های مهار که آنها نیز از جنس ورق گالوانیزه به عرض 3 سانتی متر و طول حدوداً 10 سانتی متر می باشند ، به وسیله پیچ خودکار بر روی لبه فوقانی فلاشینگ و کنگره فوقانی ورق عرشه فولادی فیکس می گردند .

اجرای فلاشینگ

 

 

ورق گالوانیزه

3- در محل گوشه های دروبند مطابق تصویر می بایست ورق فلاشینگ روی هم اورلب شده و به وسیله پیچ خودکار کاملاً به هم دوخته و مهار گردد .
این عمل باعث می گردد در حین عملیات بتن ریزی ورق فلاشینگ در جای خود محکم ایستاده و از شکم دادن و اعوجاج ورق پیشگیری شده و در نهایت لبه بسیار صاف و یکدستی در دور تا دور محیط سقف ایجاد میگردد که این کار برای عملیات آتی ساختمان از قبیل دیوار چینی های محیطی و همچنین نما کاری بسیار مهم است .

سقف عرشه فولادی

نحوه ایجاد بازشو در سقف عرشه فولادی :
در مورد دریچه های و بازشوهای بالاتر از 50 سانت مانند ویدیوی فوق چنانچه محیط دریچه فاقد زیر سری و پروفیل بود می بایست به وسیله نبشی کشی محیط مناسبی برای نشیمن ورق ایجاد و سپس به کمک فلاشینگ و تسمه مهار دوربندی و بعد بتن ریزی نمود .

ایجاد بازشو


گاهاً دیده میشود که مجری ابتدا ورق را به صورت کامل در محل بازشو اجرا کرده و سپس به کمک فوم 5 سانت در محل بازشو از بتن جلوگیری کرده و در نهایت محل باشو توسط صفحه فرز و یا هوا برش برداشته می شود . که این روش به دلیل عدم وجود تکیه گاه و یا نشیمن گاه در لبه های باشو کاملاً غیر اصولی بوده و باعث کاهش ایستادیی سقف و ترکهای آتی می شود .

ایجاد بازشو در سقف عرشه فولادی

 

 

ویدیو نحوه اجرای باشو در سقف عرشه فولادی