جدول مقایسه ریالی و وزنی سقفهای عرشه فولادی با سایر سقفهای مرسوم در ایران

ویرایش قیمت در مورخ 1397/02/20

ردیف شرح جزئیات نوع سقف
مصالح و تجهیزات مورد نیاز ملاحظات عرشه فولادی کامپوزیت کرومیت دال بتنی پیش تنیده
1 بتن 0.1 متر واحد متر مکعب 0.10 0.10 0.13 0.20 0.20
قیمت واحد   1,300,000   130,000  130,000     169,000   260,000   260,000
وزن مخصوص 2400 240 240 312 480 480
2 میلگرد میلگرد حرارتی ، تقویتی ها ، تیرچه ها واحد  کیلوگرم  4.00 7.80 6.00 22.00 10.00
قیمت واحد     29,000   116,000  226,200     174,000   638,000   290,000
وزن واحد 1 4 8 6 22 10
4 تیرهای فلزی سقف تیرهای فرعی و تیرچه ها با ساخت و نصب و رنگ واحد  کیلوگرم  9.00 22.00 8.00 0.00 0.00
قیمت واحد     42,000   378,000  924,000     336,000   -             -  
وزن واحد 1 9 18 8 0 0
5 ورق گالوانیزه عرشه فولادی  ضخامت  0.8 میلیمتر و گام 7.5 سانتی متر واحد  کیلوگرم  8.5 0 0 0 0
قیمت واحد         41,000   348,500              -                  -                 -                 -  
وزن واحد 1 8.5 0 0 0 0
6 پلاستوفوم و یا سفال سقفی   واحد  عدد  0.00 0.00 1.40 0.00 0.00
قیمت واحد      120,000              -                -       168,000               -                 -  
وزن واحد 1 0 0 1.4 0 0
7 برشگیر ناودانی و یا گلمیخ واحد  عدد  2 5 0 0 0
قیمت واحد         17,000     34,000    85,000                -                 -                 -  
وزن واحد 0.25 0.5 2.5 0 0 0
8 استراند و تجهیزات پیش تنیدگی مخصوص سقفهای پیش تنیده واحد  عدد  0 0 0 0 1
خرید تجهیزات      320,000 0 0 0 0   320,000
وزن واحد 10 0 0 0 0 10
9 دستمزد اجرا قالب بندی ، آرماتوربندی برشکیر و بتن ریزی واحد  متر مربع      80,000  170,000       60,000   190,000   120,000
جمع کل هزینه کل    1,086,500   1,535,200         907,000     1,088,000       990,000
وزن سقف 262 270 303 502 500
کاهش درصد  کاهش هزینه ( ريال ) 0% 29% -20% 0% -10%
کاهش وزن ( درصد ) 0% 3% 14% 48% 48%

مطالب مرتبط: