در هنگام اجرای اسکلت فلزی رعایت نکات زیر توسط مجری الزامی است :

  1. حتمن تراز فوقانی تیرهای اصلی و فرعی رعایت گردد ، یعنی سطح فوقانی سقف در یک تراز قرار گیرد ( عدم رعایت این موضوع موجب می گردد ورق عرشه فولادی درست روی سازه ننشیند و این امر در زمان اجرای گلمیخ مشکلاتی ایجاد می نماید ، در ضمن باعث افزایش حجم بتن بر روی سقف می گردد ) .
  2. فاصله تیرهای فرعی در زمان اجرای ورق 0/8 میلیمتر حداکثر 2/00 متر و با ورق 0/9 میلیمتر حداکثر 2/20 و با ورق 1/00 میلیمتر حداکثر 2/50 رعایت گردد .( عدم توجه به این موضوع باعث شکم دادن سقف در هنگام بتن ریزی خواهد شد ) .
  3. حداکثر ضخامت رنگ و یا ضدزنگ در روی بال فوقانی تیرهای اصلی و فرعی 40 میکرون باشد . ( عدم توجه به این موضوع باعث تضعیف کیفیت جوش گلمیخ به سازه فلزی می گردد ) .
  4. در صورتیکه اتصالات سازه فلزی با پیچ و مهر و فلنچ می باشد حتی المقدور سعی گردد پیچهای سطح فوقانی فلنچها رو به پایین باشد و مهره در زیر سطح بال بسته شود ( عدم توجه به این موضوع  نه تنها باعث جلوگیری از نشستن کامل ورق بر روی سطح بال میگردد در ضمن در زمانیکه احیاناً سقف بخواهد جمع آوری گردد به دلیل مدفون شدن مهر و سر پیچ در بتن نمیتوان اتصالات را به راحتی دمونتاژ کرد ) .
  5. وزن بار مرده سقف عرشه فولادی 240 کیلوگرم در متر مربع می باشد . رعایت این موضوع در زمان طراحی سازه الزامی است .
  6.  بر خلاف سقفهای تیرچه کرومیت و تیرچه فوندوله در زمان اجرای سقف عرشه فولادی تراز سقف 13 سانتی متر بالاتر از سطح پلها قرار خواهد گرفت ، پس در زمان اجرای اسکلت فلزی این موضوع را در نظر بگیرید تا دچار کاهش ارتفاع نگردید .
  7. در سقف عرشه فولادی امکان اجرای کنسول آنهم فقط تا 25 سانتی متر در جهت موازی با ورق عرشه امکان پذیر است ، پس سعی نمایید پلهای محیطی را در زمان اجرای اسکلت در منتهی علیه ستون قرار دهید تا در زمان دیوار چینی احتیاج به زیر سازی و نبشی کشی نداشته باشید .

مطالب مرتبط: